Home


1999-2002
CHINA NATIONAL REPORT

ON

Meteorology
and Atmospheric Sciences

for the 23rd General Assembly of IUGG


Birmingham, Japan, June 30-July 11, 2003

by

Chinese National Committee
for the International Union of Geodesy and Geophysics
Beijing, China


China Meteorological PressCONTENTS

Foreword

Preface

 

1. REGIONAL AND GLOBAL CHANGE

Temperature and Precipitation Interdecadal Variability in China since 1880,WANG Shaowu and ZHU Jinhong

Study on Human Activity Induced Climate Change¡ªI. Greenhouse Gases and Aerosols,WANG Mingxing and YANG Xin

Advances on Detection and Projection of Impacts of Human Activity upon Climate Change over East Asia and China,ZHAO Zongci, GAO Xuejie, and XU Ying

 

2. CLIMATE

2.1 MULTI-SPHERE INTERACTION AND NONLINEARITY

The South China Sea Monsoon Experiment (SCSMEX),DING Yihui, LI Chongyin and LIU Yanju

Advances on Study of Middle and Upper Atmosphere and Their Coupling with Lower Atmosphere,LU Daren, YI Fan, XU Jiyao and LI Weiliang

The Effects of the Thermal Anomalies over the Tibetan Plateau and Its Vicinities on Climate Change in China,QIAN Yongfu, YAO Yonghong, ZHANG Yan, HUANG Yanyan and HUANG Ying

Progress of Large-Scale Air-Sea Interaction Studies in China,PU Shuzhen, ZHAO Jinping, YU Weidong, ZHAO Yongping and YANG Bo

Progress in the Study on the Formation of the Summertime Subtropical Anticyclone,LIU Yimin and WU Guoxiong

Research on Land Surface Process,LU Shihua and QIAN Zhengan

Reviews on Study of Nonlinear Atmospheric Dynamics in China (1999-2002),DIAO Yina, FENG Guolin,LIU Shida,LIU Shikuo, LUO Dehai, HUANG Sixun, LU Weisong and CHOU Jifan

2.2 VARIABILITY

Studies on Interdecadal Climate Variation in China,LI Chongyin, HE Jinhai and ZHU Jinghong

Recent Advances in the Studies on the Interaction between Asian Summer and Winter Monsoon Cycle and ENSO Cycle,HUANG Ronghui, CHEN Wen and ZHANG Renhe

2.3 PREDICTABILITY AND MODEL DEVELOPMENT

Recent Advances in Predictability Studies in China (1999-2002),MU Mu, DUAN Wansuo and CHOU Jifan

Recent Advances in the Study of Extra-Seasonal to Annual Climate Prediction at IAP/CAS,LIN Zhaohui, WANG Huijun,ZHOU Guangqing, CHEN Hong, LANG Xianmei, ZHAO Yan, and ZENG Qingcun

Global Coupled Ocean-Atmosphere General Circulation Model in LASG/IAP,YU Yongqiang, ZHANG Xuehong, GUO Yufu and YU Rucong

 

3. METEOROLOGY

Progress in Researches on Numerical Weather Prediction in China: 1999-2002,XUE Jishan

Progress on Meteorological Satellite and Satellite Meteorology in China,XU Jianmin, FANG Zongyi and GUO Lujun

Recent Progresses in Atmospheric Remote Sensing Researches in China,QIU Jinhuan and CHEN Hongbin

Progress of Marine Meteorology Studies across the New Century,WANG Dongxiao, QIN Zenghao and SHI Ping

 

4. MESOSCALE METEOROLOGY

Marjor Progress of Mesoscale Meteorological Research in China from 1999 to 2002,ZHOU Xiaoping, LU Hancheng, GAO Shouting, NI Yunqi and TAN Zhemin

An Overview on Tropical Cyclone and Tropical Meteorology Research Progress,CHEN Lianshou, LUO Huibang and DUAN Yihong

Cloud and Precipitation Physics and Weather Modification,QIN Yu and HU Zhijin


Home